Reklamacje

Wszystkie towary dostepne w sklepie objęte są gwarancją na okres 2 lat.

Reklamacja powinna:

1) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy

2) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego

3) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóżniej w ciągu 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do żądania Klienta , oznacza to że  żądanie reklamującego uznano za uzasadnione.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy , chyba że niezwłocznie i bez  żadnych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli produkt był już wymieniany bądż też naprawiany.

W przypadku uznania reklamacji sklep dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt sklepu , bądż zwraca pieniądze.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

Konsumentem  ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.